Việt Nhật

GACHVIETNHAT-KFC

766.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VKK

639.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-ICQ

819.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HBO

909.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SDK

638.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-CEO

1.353.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-AEC 38

819.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHA-CRV

639.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-OMB

2.030.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-AAC

550.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VHC

766.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_18x

218.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SKC

548.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-BB

208.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-E

338.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VT_79

237.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_12x

218.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VT_59

237.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SMC

593.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SHC

593.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SHQ 30x60

390.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_99x

225.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_25x

225.000 đ/m2