Việt Nhật

GACHVIETNHAT-ICQ

819.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-CKK

766.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-KFC_S

766.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SCV

1.187.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VFF

639.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VKK

639.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VHC

766.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-DOC

894.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-OMB

2.030.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HB

1.130.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-BFF

692.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-BB

208.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_44x

237.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SMC

593.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_9xx

300.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VT_49

237.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HZ

338.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SBC

588.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-IPO

841.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VT_89

237.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SIS

578.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VT_09

270.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_62x

208.000 đ/m2