Nhà cung cấp

Kích thước

x

Gạch Vỉ Đũa

Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HBO

909.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-SCV

1.187.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HB

1.130.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-FLU

939.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HBK

1.127.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-FLE

939.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-FLT

1.105.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-OMB

2.030.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-CEO

1.353.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HBC

1.120.000 đ/m2