Nhà cung cấp

Kích thước

x

Gạch 200x400mm

Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_62x

208.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-VN_33x

218.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-BB

208.000 đ/m2