Nhà cung cấp

Kích thước

x

Gạch 150x500mm

Việt Nhật

GACHVIETNHAT-E

338.000 đ/m2
Việt Nhật

GACHVIETNHAT-HCM

338.000 đ/m2